anunt ingrijitor sgm sept 2016 v3

 

 

Nr./29.08.2016

ANUNŢ

Privind organizarea concursului pentru ocuparea ½  post de ÎNGRIJITOR I

la Școala Gimnazială Mihăilești

 

Concursul constă în susţinerea a 2 probe:

 • proba de verificare a abilităţilor practice (proba practică)
 • interviu

 

Principalele cerinţe ale postului, conform fisei postului:

SARCINI DE SERVICIU:

 1. Gestionarea bunurilor:
 2. preia sub inventar de la administrator bunurile din clase, holuri, spaţii sanitare şi răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii normale;
 3. preia materialele pentru curăţenie;
 4. răspunde de bunurile personale ale elevilor aflate în sălile de clase pe perioada când aceştia sunt la alte activităţi;
 5. verifică echipamentele şi bunurile din inventar, semnalând conducerea şcolii, cadrele didactice sau secretariatul în legătură cu eventualele lipsuri sau deteriorări constatate;
 6. Efectuarea lucrărilor de îngrijire a sectorului:
 7. ştergerea prafului/păianjenilor, măturat, spălat;
 8. scuturarea preşurilor, covoarelor (unde este cazul);
 9. spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, faianţei, gresiei;
 10. păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;
 11. executarea lucrărilor de vopsitorie;
 12. măturarea, spălarea holurilor/toaletelor după fiecare pauză a elevilor;
 13. spălarea zilnică a holurilor şi a scărilor;
 14. asigurarea curăţeniei în curtea şcolii (zilnic);
 15. igienizarea spaţiilor destinate păstrării produselor din cadrul Programului Laptele şi cornul;

c)Conservarea bunurilor:

 1. controlul zilnic al uşilor, geamurilor, mobilierului, robinetelor şi să semnaleze defecţiunile constatate către direcţiunea şcolii;
 2. la sfârşitul programului asigură securitatea spaţiilor şcolare, întrerupe sursele de iluminat, închide geamurile/uşile/robinetele;
 3. respectă normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie a muncii;

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz. Se vor prezenta şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor. Se vor prezenta şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 6. Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea „apt pentru angajare post îngrijitor”. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. Curriculum vitae

Dosarele de concurs se vor depune în corpul A al şcolii (compartiment SECRETARIAT) de laȘcoala Gimnazială Mihăilești, până la data de 12.09.2016 (inclusiv), ora 1600.

Informaţiile suplimentare se pot obţine de la nr. de telefon 0238584110 – d-na Stanciu Georgeta.

 

CONCURSUL SE VA ORGANIZA CONFORM CALENDARULUI URMĂTOR:

 • Selecţia dosarelor de concurs se va desfăşura în data de 13.09.2016.
 • Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs 09.2016 , ora 16.
 • Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la compartimentul SECRETARIAT, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 14.09.2016, ora 09.00-12.00.
 • Contestaţiile se soluţionează la sediul unităţii în data de 14.09.2016, iar rezultatele vor fi afişate în aceeaşi zi până la ora 12.30.
 • Proba practică se va desfăşura în data de 21.09.2016, începând cu ora 8.30
 • Rezultatele la proba practică se afişează în aceeaşi zi cu desfăşurarea acesteia, până la ora 11.30.
 • Contestaţiile la proba practică se depun în data de 21.09.2016, între orele 12.00-14.00 la Secretariat, secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
 • Rezultatele contestaţiilor la proba practică se afişează în data de 21.09.2016, până la ora 14.30.
 • Interviul se va susţine în data de 21.09.2016, ora 15.00.
 • Rezultatele obţinute la interviu se vor afişa în aceeaşi zi cu susţinerea acestuia până la ora 15.30.
 • Contestaţiile la interviu se depun în data de 21.09.2016, până la ora 16.00 la Secretariat, secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
 • Rezultatele contestaţiilor se vor afişa în data de 21.09.2016, până la ora 16.30.
 • Rezultatele finale ale concursului se afişează pe 21.09.2016, până la ora 17.00

 

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

 • are cetăţenie română/altă cetăţenie, dar domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • îndeplineşte condiţiile de studii generale/medii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei (cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea);

Condiţii specifice pentru participarea la concurs:

 • Abilităţi pentru munca în echipă;
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Disponibilitate la cerinţele şcolii.
 • Are cunoştinţe în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi PSI.

Notă:

Punctajul minim obţinut la fiecare probă de concurs este 50 de puncte

 

TEMATICA

 1. Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ;
 2. Metode de dezinfecţie în unităţile şcolare (metode, produse dezinfectante, concentraţii de lucru);

BIBLIOGRAFIE

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A ½ NORMĂPOST DE ÎNGRIJITOR I

Bibliografie

 1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul III, Secţiunea 1, Obligaţii generale ale angajatorilor şi Capitolul IV, Obligaţiile lucrătorilor;
 2. HG 1425 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
 3. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
 4. Fişa postului

DIRECTOR,

Prof. Baciu Mircea

 

 

FIȘA POSTULUI
Îngrijitor

Numele şi prenumele:

Cerinţele legale:

Relaţii de serviciu:

 • Ierarhice: este subordonat directorului
 • Colaborează cu cadrele didactice de serviciu, cu personalul serviciului secretariat, contabilitate şi bibliotecă
 • Programul de lucru – 4 ore -: 7.30-11,30

SARCINI DE SERVICIU:

 1. Gestionarea bunurilor:
 2. preia sub inventar de la administrator bunurile din clase, holuri, spaţii sanitare şi răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii normale;
 3. preia materialele pentru curăţenie;
 4. răspunde de bunurile personale ale elevilor aflate în sălile de clase pe perioada când aceştia sunt la alte activităţi;
 5. verifică echipamentele şi bunurile din inventar, semnalând conducerea şcolii, cadrele didactice sau secretariatul în legătură cu eventualele lipsuri sau deteriorări constatate;
 6. Efectuarea lucrărilor de îngrijire a sectorului:
 7. ştergerea prafului/păianjenilor, măturat, spălat;
 8. scuturarea preşurilor, covoarelor (unde este cazul);
 9. spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, faianţei, gresiei;
 10. păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;
 11. executarea lucrărilor de vopsitorie;
 12. curăţenia sălilor de clasă/ cancelarie/ cabinet director/ secretariat/ oficiu/ contabilitate/ bibliotecă – spălat şi măturat (zilnic);
 13. măturarea, spălarea holurilor/toaletelor după fiecare pauză a elevilor;
 14. spălarea zilnică a holurilor şi a scărilor;
 15. asigurarea curăţeniei în curtea şcolii (zilnic);
 16. igienizarea spaţiilor destinate păstrării produselor din cadrul Programului Laptele şi cornul;
 17. asigurarea curăţeniei în spaţiul destinat colectării selective a deşeurilor;
 18. Conservarea bunurilor:

1.controlul zilnic al uşilor, geamurilor, mobilierului, robinetelor şi să semnaleze defecţiunile constatate către direcţiunea şcolii;

2.la sfârşitul programului asigură securitatea spaţiilor şcolare, întrerupe sursele de iluminat, închide geamurile/uşile/robinetele;

 1. respectă normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie a muncii;

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de conducerea unităţii în condiţiile legii.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin prezenta fişă a postului atrage după sine sancţionarea legală.

Salariat,                                                                                                                      Lider de sindicat,

 

Reclame